Stiftelsen

Magne Neby Holter, født på Bortistu Neby på Neby i Tynset den 4. mai 1916, og hans kone Kjellaug Haugen Holter fra Loen i Nordfjord, født 7. mai 1922, giftet seg den 21. desember 1949. 

I 1988 overtok Magne gården etter sin bror Asbjørn Holter.

Ekteparet hadde ingen livsarvinger, og ønsket derfor at eiendommen på Neby, sammen med innbo og kunstverk, skulle tas vare på av en stiftelse til beste for innbyggerne i Tynset.

17. februar 1997 ga ekteparet, gjennom et gavebrev med spesifikasjoner, gården Bortistu Neby, gnr. 75 bnr.8 i Tynset kommune til Stiftelsen Bortistu Neby. Gavebrevet ble ikke tinglyst før 2. mai 2002. Testamentet hvor gaven også framgår er datert 29. april 1996. Tinglyst 2. mai 2002.

Magne Neby Holter gikk bort 18. februar 2000. Kjellaug Haugen Holter døde i Loen 2. april 2017.

•  Registrert

Stiftelsen Bortistu Neby ble registrert etablert den 2. juli 1998. Konstituerende styremøte ble avholdt samme dag.

Stiftelsens første styre besto av Arne Nordstad, leder, Njål Mælen, nestleder, Else Nyheim, kasserer og Magne Holter, styremedlem

Revisorer var Per Waagan og Ludolf Berg.

Kultursjefen i Tynset kommune, Jon Ole Hokstad, og konservatoren ved Musea i Nord-Østerdalen, Elbjørg Fossgard, møtte med tale- og forslagsrett. Kultursjefen ble valgt til sekretær.

Stiftelsen Bortistu Neby, organisasjonsnummer 979 980 973, ble overført til Stiftelsesregisteret i 2007. 

•  Særutskrift

I særutskrift fra Tynset kommune ved kommunestyret, saksnummer 0025/98 og møtedato 31.03.98 står det blant annet i forbindelse med opprettelsen av Stiftelsen Bortistu Neby:

Stiftelsen skal ha som formål å bevare eiendom, løsøre og kunstneriske arbeider og arbeide for etablering av et kunsthåndverksenter.

Eiendommen består av tunet på Neby (8,2 daa) med hovedbygning, fredet gammelstue fra 1829, stabbur, fjøs og stall. Hovedbygningen er delvis restaurert i første etasje, fjøset er i tømmer med tykk natursteinsmur. Det er et betydelig antall gamle gjenstander på gården og et fullt utstyrt verksted for treskjæring. I tillegg til et stort antall av Magne Holter sine ferdige kunstverk, er det et stort antall med skisser og studiearbeider. Det er foretatt endetaljert registrering av gjenstander og kunstverk.

Skogen, fordelt på 6 teiger, er på til samen cirka 1.600 daa.

•  Kommunens saksvurdering den gang

Det har hele tiden vært en forutsetning for etablering av stiftelsen at kommunen ønsker å støtte prosjektet. En stiftelse er allikevel en fristilt organisasjon som skal stå på egne bein og som kommunen ikke får annet formelt ansvar for, og myndighet over, enn at den skal velge leder i styret for stiftelsen.

Det er en storslått gave som gis til Tynsets befolkning. Verdien er forsiktig anslått til 1,7 millioner kroner. Eiendommen ligger svært strategisk til i innkjøringen til Tynset sentrum. Den representerer betydelige kulturhistoriske verdier og er et vesentlig miljømessig element i kulturlandskapet. I gavebrevet er det tatt forbehold om at Magne og Kjellaug skal ha rett til å bo på gården og utnytte skogen så lenge de lever.

Etter den tid vil skogen gi en viss inntekt til stiftelsen. Det vil imidlertid være nødvendig med inntekter ut over dette for å kunne drive stiftelsen på en forsvarlig måte, sto det i utskriften fra kommunestyret den 31. mars 1998.

Arne Nordstad ble valgt til stiftelsens første leder, og som kommunens representant i stiftelsen.

Stiftelsens styrer

Kultursjefen og konservator ved Nordøsterdalsmuseet kan møte med tale- og forslagsrett. Kultursjefen fungerer som sekretær.

2019 og 2020

Kirsten Thyrum, leder, valgt av Tynset kommune.

Jan Inge Nordeng, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ola Grønn-Hagen, styremedlem, valgt av styret.

Egil Simensen, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Revisorkonsult AS

2020 og 2021

Kirsten Thyrum, leder, valgt av Tynset kommune.

Jan Inge Nordeng, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ola Grønn-Hagen, styremedlem, valgt av styret.

Egil Simensen, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Revisorkonsult AS

2018 og 2019

Kirsten Thyrum, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ola Grønn-Hagen, styremedlem, valgt av styret.

Magni Grue, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Revisorkonsult AS

2017 og 2018

Kirsten Thyrum, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ola Grønn-Hagen, styremedlem, valgt av styret.

Magni Grue, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Revisorkonsult AS

2016 og 2017

Kirsten Thyrum, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ola Grønn-Hagen, styremedlem, valgt av styret.

Magni Grue, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Revisorkonsult AS

2014 og 2015

Morten B. Often, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ola Grønn-Hagen, styremedlem, valgt av styret.

Magni Grue, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Revisorkonsult AS

2012 og 2013

Morten B. Often, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Kåre Midtdal, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag.

Revisor: Revisorkonsult AS

2011

Morten B. Often, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Arne Dag Østigaard, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. Gikk ut av styret 31.12.11. Nytt medlem ble Kåre Midtdal som satt til 2016.

Revisor: Revisorkonsult AS

2010

Morten B. Often, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Arne Dag Østigaard, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Revisorkonsult AS

2009

Morten B. Often, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Arne Dag Østigaard, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Per Waagan og Else Nyheim.

2008

Morten B. Often, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Arne Dag Østigaard, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Per Waagan.

2007

Erling Tronsmoen, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Arne Dag Østigaard, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag.

Revisor: Per Waagan og Else Nyheim.

2006

Erling Tronsmoen, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Klemet Aaen, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag.

Revisor: Per Waagan og Else Nyheim.

2005

Erling Tronsmoen, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Klement Aaen, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag. 

Revisor: Per Waagan og Else Nyheim.

2004

Erling Tronsmoen, styrets leder, valgt av kommunstyret.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, styremedlem, valgt av styret.

Klement Aaen, styremedlem, valgt av Tynset museums- og historielag.

Revisor: Per Waagan og Else Nyheim.

2003

Arne Nordstad, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, valgt av styret.

Klemet Aaen, Tynset museums- og historielag.

Revisorer: Per Waagan og Else Nyheim

2002

Arne Nordstad, leder, valgt av Tynset kommune.

Gudlaug Berg, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, valgt av styret.

Klemet Aaen, Tynset museums- og historielag

Revisorer: Per Waagan og Else Nyheim

2001

Arne Nordstad, leder, valgt av Tynset kommune.

Njål Mælen, nestleder.

Gudlaug Berg, kasserer, valgt av Neby Vel.

Ivar Sund, valgt av styret. 

Klemet Aaen, valgt av Tynset museums- og historielag

Revisorer: Per Waagan og Else Nyheim

2000

Arne Nordstad, leder, valgt av Tynset kommune.

Njål Mælen, nestleder.

Else Nyheim, kasserer.

Magne Holter, styremedlem. Holter døde 18. februar 2000, og Kjellaug Haugen Holter møtte i hans sted som styremedlem.

Revisorer: Per Waagan og Ludolf Berg

1999

Arne Nordstad, leder.

Njål Mælen, nestleder.

Else Nyheim, kasserer.

Magne Holter, styremedlem.

Revisorer: Per Waagan og Ludolf Berg

Vedtekter

for Stiftelsen Bortistu Neby

1. Stiftelsens navn 

Stiftelsens navn er "Bortistu Neby".

2. Bakgrunn for stiftelsen

Bakgrunn for stiftelsen er Kjellaug Haugen Holter og Mage Neby Holter sitt ønske om å opprette en stiftelse hvor Tynset Bygdemuseum, Neby Vel og Tynset kommune skal ta vare på, forvalte og videreføre eiendommen Bortistu Neby til beste for innbyggerne i Tynset.

3.  Om stiftelsen

Stiftelsen er opprettet ved at Kjellaug Haugen Holter og Magne Neby Holter har overdratt sin eiendom Bortistu Neby gnr. 75 bnr. 8 med løsøre som gave til stiftelsen. Eiendommen bestå av tunet på Neby med 6 hus, setertomt i Gammeldalen og skogteiger. Videre har Holter overdratt skisser, tegninger og andre arbeider til stiftelsen, samt rettighetene til arbeidene. Tynset kommune har bidratt med et tilskudd på kroner 100.000,-.

4. Stiftelsen formål

4a.  Bevaring av eiendom og gjenstander

Stiftelsen skal beholde eiendommen og gjenstandene som er gitt til stiftelsen samlet. Skogen skal drives etter forstslig forsvarlige prinsipper, og husene og løsøre bevares og restaureres etter museale kriterier. Stiftelsen skal arbeide for at et eldhus som nå ligger lagret på Folkemuseet skal forsøkes tilbakeført og satt opp på eiendommen. Om mulig skal setereiendommen i Gammeldalen bebygges med nye seterhus. Stiftelsen skal sørge for stell av Magne Holter sitt gravsted.

4b. Bevaring av Magne Holters kunstneriske arbeider

Stiftelsen skal sørge for forsvarlig brann- og innbruddsikker oppbevaring av de arbeidene som Magne Holter gir til stiftelsen. Om mulig skal oppbevaring skje i et eget hus eller rom på eiendommen. Arbeidene skal katalogiseres. Stiftelsen skal ivareta og fremme Magne Holter sine kunstneriske arbeider. Ferdige arbeider, skisser o.l. kan bare lånes ut for kortere tid etter standardiserte og forsvarlige rutiner for kvittering, forsikring m.v.

4c. Etablering av et kunsthåndverksenter

Stiftelsen skal legge forholdene til rette for at det kan etableres et kunsthåndverksenter på Bortistu Neby. Husene skal restaureres med tanke på å få til et aktivt miljø med verksted-og utstillingsvirksomhet. Driften av et kunsthåndverksenter skal være selvfinansierende og ikke gå på bekostning av punkt a og b.

 

 

 

 5.  Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ledes av et styre på 4 personer. Medlemmene med personlig varamedlemmer utpekes av henholdsvis:

  • Tynset kommune
  • Tynset Bygdemuseum
  • Neby Vel
  • Magne Neby Holter, så lenge han lever. Etter hans død utpekes det 4. medlemmet av de 3 andre styremedlemmene.

Medlemmene utpekes av de respektive grupperinger for 4 år. Første gang utgår 2 av medlemmene ved loddtrekning etter 2 år (gjelder de 3 sistnevnte grupperinger).

Kultursjefen i Tynset kommune og konservatoren ved Musea i Nord-Østerdalen har møte-, tale-, og forslagsrett i styremøtene.

Tynset kommune utpeker leder for styret. For øvrig konstituerer styret seg selv. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

6. Styrets oppgaver

Styret forvalter stiftelsens kapital i samsvar med vedtektene.

Styret representerer stiftelsen utad. Styrets formann innehar stiftelsens signatur.

Styret framlegger revidert regnskap og årsberetning innen 30.05. i det etterfølgende år. Styret utpeker revisor, og kan engasjere forretningsfører og eventuelt annet personale som er nødvendig for å drive stiftelsen.

7. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er verdien av eiendommen Bortistu Neby med løsøre og kunstneriske arbeider som stiftelsen har fått,samt kroner 100.000,- i kontanter. Grunnkapitalen, med unntak av skogen, kan ikke pantsettes.

8. Vedtektsendring/oppløsning

Vedtektsendring eller oppløsning av stiftelsen kan bare skje med samtykke av Magne Neby Holter (så lenge han lever), og etter vedtak i Tynset kommunestyre, årsmøte i Tynset bygdemuseum og årsmøte i Neby Vel.

KILDE: Testamentet, Gavedokumentet, kommunal dokumentasjon om stiftelsen, stiftelsens årsrapport og brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 21.02.2007. Foto: Privat