Kulturminner

Gården Bortistu Neby er et kulturminne i seg selv. Her har tiden nesten stått stille i over 200 år.

Dagens tun på Bortistu Neby består av seks hus, hovedbygning, den særpregede Østerdalsstua/Barfrøstua som ble fredet i 1923, stabbur, driftsbygning med trev, stall og smia fra 1795.

Det har vært flere hus på tunet og tunet har skiftet litt karakter. Dagens tun er et romslig firkanttun som er typisk for området. Tunet ligger gjerde i gjerde med nabobrukene i et bygningsmiljø som har bevart mange opprinnelige trekk.

Det er to bolighus. Dagens hovedbygning er et toetasjes tømmerhus, midtkammerstype. Dette ble bolighus på 1870-tallet. Før det var det Østerdalsstua/Barfrøstua som var bolighuset.

Østerdalsstua/Barfrøstua er en 1 ½ etasjes bygning med barfrø i 1 ½ etasje. Huset er ombygd, men har i utgangspunktet vært ei vanlig Østerdalsstue.

Fjøset dekker hele østveggen i tunet. Hele første etasje er i stein, men bygd i flere etapper, overbygg i tømmer og bindingsverk.

Stallen som ligger sør for fjøset. Den er sammensatt av i hvert fall to eldre hus som tidligere sto lenger sør i tunet.

Tilbaketrukket litt bak tunet ligger, som det skal, stabburet.

I senere tid er smia flyttet til plassen mellom Østerdalsstua/Barfrøstua og fjøset. Den lå tidligere på oversiden av fv. 30, som tidligere gikk gjennom Neby sentrum. Den ble flyttet rundt 1980. Bortistu Neby er et sjeldent intakt tun, som viser hvordan hus og tun var utformet i tidligere tider. Det har skjedd små endringer på tunet siden 1940.

KILDE: Rapport utarbeidet av Musea i Nord-Østerdalen Museumssenteret Ramsmoen v/Per Hvamstad, konservator, august 2001. Presiseringdokument 5. juli 2013, undertegnet av daværende riksantikvar Jørn Holme. Udatert notat fra Morten B. Often, styreleder i stiftelsen Bortistu Neby fra 2007 til sommeren 2016. Årsberetning 2013 for stiftelsen Bortistu Neby. Foto: Bratbakken, Tynset Foto AS.

Neby og gården

Gårdshistorien
Småhusa
Brønner
Neby som sentrum

Hovedhusene

Hovedbygning
Østerdalsstua/Barfrøstua
Fjøset
Stallen